Testování lavinových vyhledávačů od historie po současnost – DAV 2022

Testování lavinových vyhledávačů od historie po současnost – DAV 2022

V posledních letech se testování dostupných lavinových vyhledávačů věnuje velká pozornost, ať už lokálně (horské služby jednotlivých států) nebo více globálně. Pravděpodobně nejlepším souhrnným testem nejnovějších dostupných lavinových vyhledávačů je v sočasnoti pravidelné testování německého Alpenvereinu (DAV).

Proč se zabývat testováním lavinových vyhledávačů?

Výrobci lavinových vyhledávačů se obvykle snaží seriózně přesvědčovat, že zrovna ten jejich model je v porovnání s nejmenovanou konkurencí výrazně lepší, a proto jej nutně musíte mít. Při rozhodování o pořízení vlastní lavinové výbavy tak máte obvykle k dispozici:

 • marketing jednotlivých výrobců se superlativy
 • subjektivní zkušenosti majitelů lavinových vyhledávačů v různých sociálních skupinách poté, co vznesete dotaz ohledně pořízení lavinového vyhledávače
 • často osobní zkušenosti z nějakého lavinového kurzu, kde se vedoucí kurzu obvykle snaží v praxi ukázat několik modelů od různých firem

První test lavinových vyhledávačů v ČR a v SR

V České republice vyšel první rozsáhlý test lavinových vyhledávačů na stránkách 36-40 v časopise Outdoor 1/2007. Bylo to v době, kdy byly ještě hodně rozšířené analogové vyhledávače s nemožností markování zasypaného a tím i s problematickým dohledáváním druhého zasypaného. O dalších ani nemluvě. Výrobci v té době uváděli v technických parametrech často nadsazené nereálné údaje o zachycení prvního signálu (Mammut Pulse Barryvox 75 metrů nebo u vyhledávačů Ortovox F1/F1 heli a M2 80 metrů). Realita byla dost vzdálená teorii, když pouze modely Ortovox M2 byly schopné detekovat první signál pro ideální X orientaci vysílací antény na vzdálenost 70-80 metrů v otevřeném rovném terénu bez překážek. Pro jiné orientace vysílací antény Y a Z tehdy také jednoznačně zvítězil Ortovox M2, ale s hodnotami 33-51 metrů.

Zachycení prvního stabilního signálu pro pozice X, Y a Z
Zachycení prvního stabilního signálu pro pozice X, Y a Z

Od prvního testu z roku 2007 došlo k obrovskému rozvoji lavinových vyhledávačů s nástupem digitálních technologií. Tento vývoj je poznamenám (jako v každé jiné lidské činnosti) řadou výborných kroků, ale i některých přešlapů. Na Slovensku provedli dva rozsáhlé testy lavinových vyhledávačů v letech 2011 a 2015:

Jak vyplývá z výsledků testování Strediska lavínovej prevencie v letech 2011 a 2015, největší posun tehdy během čtyř let dosáhlo vícenásobné vyhledávání. Dále se zlepšila detekce signálu pro orientaci vysílací antény Y. Naopak v praxi se ukázalo, že v manuálech doporučené šířky pásu pro hrubé hledání jsou i hodně nadsazené.

Testy lavinových vyhledávačů DAV

Poslední rozsáhlý test uskutečnil DAV v zimě 2017-2018, od té doby se objevily některé nové lavinové vyhledávače, zatímco u jiných výroba i prodej skončily. V březnu 2022 se uskutečnil Test lavinových vyhledávačů DAV, v němž se porovnává deset modelů lavinových vyhledávačů od firem Arva, BCA, Mammut, Ortovox a Pieps/BD. Mezi hlavní parametry patří stabilní zachycení signálu, hrubé hledání pro různé orientace vysílající antény, střední a hluboké  zasypání, vícenásobná detekce a označování.

Vyhledávače Arva, Mammut a Pieps
Vyhledávače Arva, Mammut a Pieps

Výsledková tabulka předkládá v graficky snadno srozumitelné podobě celkové výsledky testovaných vyhledávačů. Stupnice hodnocení je pětibodová od tmavě (nejlepší) a světle (dobrý) zelené, přes žlutou (akceptovatelný), oranžovou (problematický) až po červenou (nedostačující). Z grafického vyjádření tak plyne, že zvýšenou pozornost by zájemce o současný lavinový vyhledávač neměl věnovat modelům, v jejichž hodnocení se objevila červená a oranžová barva. Naopak, čím vice tmavě zelené, případně I světle zelené, tím lépe.

„Jak výběr způsobů testování, tak hodnocení byly provedeny se zaměřením na objektivní, ale praktickou perspektivu. Kromě hodnotících kritérií pro fáze hledání a různé nastavení jsme prověřili také funkci skupinové kontroly, která se stala standardní funkcí nejen pro vedoucí skupin a horské vůdce. A konečně, abychom se podívali na manipulaci se zařízeními, intuitivní ovládání, nosný systém a skutečné doplňkové funkce, zahrnuli jsme do popisu zařízení aspekty použitelnosti,“

představují testování autoři Lukas Fritz a Lorenz Berker.

Starší a nejnovější vyhledávače Ortovox
Starší a nejnovější vyhledávače Ortovox

Všechny testované vyhledávače jsou tříanténové a podle výzkumu z roku 2022 (“Gerüstet für den Fall der Fälle”, Panorama 1/22) je používá 96 procent skialpinistů a splitboardistů. Většinu současných lavinových vyhledávačů je možné updatovat z hlediska software a firmware pro zlepšení jejich funkčnosti. U některých z nich s označením BT (blue tooth) může update udělat sám uživatel přes mobilní aplikaci, u jiných musí s vyhledávačem navštívit prodejce. Všichni současní výrobci umožňují prodloužení standardní záruční doby z dvou na pět let po registraci uživatele přístroje.

Různé vyhledávače Pieps
Různé vyhledávače Pieps

Předpoklady testování DAV

Velikost laviny a šířka pásma prvotního hledání

Obvyklá lavina je v rozmezí 4000-10000 metrů čtverečních, takže prvotní hledání z místa zmizení strženého ve sněhu je přibližně nan ploše 50×50 metrů. Většina výrobců doporučuje pásmo pro hrubé vyhledávání 50 metrů, ale reálnější by bylo kolem 20 metrů.

Hloubka zasypání, čas a vícenásobné zasypání

Průměrná hloubka zasypání v Alpách je 80 cm, pro kriticky zasypané přeživší je to 50 cm, zatímco pro zemřelé 100 cm. V lavinách jsou tak možné různé hloubky zasypání, a proto bylo testováno vyhledávání v 80 a 150 cm. Vícenásobné kritické zasypání se ve Švýcarsku během předchozích 20 let objevilo v 27 procentech lavin se zemřelými.

Přehledová tabulka shrnující výsledky testů DAV, zdroj: DAV Avalanche Transceiver Test 2022
Přehledová tabulka shrnující výsledky testů DAV, zdroj: DAV Avalanche Transceiver Test 2022

Praktické testování podle DAV

Zachycení prvního signálu

Hodnotí se zachycení stabilního nepřerušovaného signálu pro tři různé pozice X, Y a Z zasypaného vyhledávače. Začíná se na 25 metrech, pokud to nejde, snižuje se vzdálenost o pět  metrů. Výhodnocení od tmavě zelené po nedostatečnou záleží na vzdálenosti spolehlivého dohledání (25-10 m).

Hrubé hledání

Jedná se o hledání v rozsahu od zachycení prvního stabilního signálu po přibližně pět metrů od zasypaného pro horizontálně a vertikálně orientovaný zasypaný lavinový vyhledávač

Jemné hledání-dohledání

Od rozsahu vzdáleností 3-5 metrů se jedná o jemné dohledání s nalezením minima křížovou metodou. Při zobrazení minimální hodnoty začíná sondování. Zasypané vyhledávače byly nejprve v hloubce 0,8 metru a poté v hlouobkách 1,5 a 2,5 metru.

Testování různých hloubek zasypání, zdroj: DAV Avalanche Transceiver Test 2022
Testování různých hloubek zasypání, zdroj: DAV Avalanche Transceiver Test 2022

POZOR na obvyklé chyby při dohledávání s lavinovým vyhledávačem

 • nejde se s ním na povrch sněhu
 • příliš rychlý pohyb
 • otáčení s vyhledávačem
 • přliš velký rozsah předozadního a bočního pohybu při dohledávání

Vícenásobné zasypání

V případě kritického zasypání více osob je správně fungující vyhledávač s možností hledání a označování více zasypaných nepostradatelný. V době analogových vyhledávačů bylo obvykle nutné vykopat prvního zasypaného a jeho vyhledávač vypnout nebo se při dvou zvukových signálech subjektivně přesunout po laviništi tak, aby se zdůraznil druhý vzdálenější signál (v praxi víceméně nemožné). U současných digitálních lavinových vyhledávačů je tato situace podstatně jednodušší, neboť všechny mají funkci MARK (obvykle tlačítko s vlaječkou). Testovaly se tři varianty:

 • dva vyhledávače jsou ve své ose ve vzdálenosti 90 metrů od sebe s tím, že se zkoušelo, zda je možné nalézt druhý vyhledávač po označení prvního
 • signály ze dvou vyhledávačů se překrývají při umístění 15 metrů od sebe s tím, že bližší je orientován X a vzdálenější Y. Jde o to zjistit, kdy je detekován vzdálenější vyhledávač a jak probíhá dohledání
 • tři vyhledávače jsou v malých rozestupech dva a sedm metrů od sebe
Detekce tři zasypaných vyhledávačů s překrývajícími se signály, zdroj: DAV Avalanche Transceiver Test 2022
Detekce tři zasypaných vyhledávačů s překrývajícími se signály, zdroj: DAV Avalanche Transceiver Test 2022

Pro vícenásobné  zasypaání se hodnotí:

 • spolehlivost zachycení signálu od vyhledávačů
 • označení (markování) jednotlivých vyhledávačů a jejich dohledání – jak rychle a spolehlivě funguje označení, zda je možné přímo hledat další vyhledávače a celkově rychlost se spolehlivostí

Kontrola vyhledávačů – group check

 • správná funkčnost u dvou vyhledávačů ve vzdálenosti dva metry
 • dva vyhledávače jsou jeden metr vzdáleny – jsou rozpoznatelné? Objeví se chybová hláška kvůli malé vzdálenosti?
 • vyhledávač vysílající na frekvenci 457,1 kHz, tj. mimo povolenou standardní odchylku. Je to detekováno? Pokud ano, jak podrobné je chybové hlášení?
 • vyhledávač vysílající s limitní periodou 1300 ms – zobrazí vyhledávač odchylku?

Použití

 • přepínání v rukavicích, způsob přepínání
 • konstrukce a funkčnost nosného systému
 • přídavné funkce
 • baterie a způsob aktualizace

Shrnutí k testům lavinových vyhledávačů

Pro každého je potom doporučitelné si vyzkoušet se svým vyhledávačem to, co je podrobně rozebráno výše. Minimálně tyto varianty:

 • hrubé hledání jednoho a více zasypaných pro různé orientace zasypaných vyhledávačů pro několik pozic včetně označení
 • jemné dohledání pro různé hloubky zasypání

Nejlépe to zhodnotili autoři testu DAV 2022 Lukas Fritz a Lorenz Berker:
„Navzdory vysokému stupni technické vyspělosti většiny lavinových vyhledávačů stále platí stará mantra: Každé zařízení je tak dobré, jak dobrý je člověk, který jej používá.“

Zdroje:

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: